Home » Tower of Fantasy: Hướng Dẫn Chơi Game » Danh sách tất cả Nhân vật và Simulacra | Tower of Fantasy

Tất cả các nhân vật có thể chơi được trong Tower of Fantasy đều được gọi là Simulacra. Ở chuyên mục này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn đọc Danh sách tất cả Nhân vật và Simulacra trong Tower of Fantasy ở thời điểm hiện tại. Bạn có thể tìm thấy Simulacra yêu thích của bạn và sự cộng hưởng của chúng tại đây.

Tất cả nhân vật/Simulacra

Simulacrum Độ hiếm Cộng hưởng
SSR ???
SSR ???
Bai Ling SR
SSR
Claudia SSR
Cobalt-B SSR
Coco Ritter SSR
Crow SSR
Echo SR
Ene SR
Hilda SR
Huma SSR
King SSR
SSR
SSR
SSR
Meryl SSR
Nemesis SSR
Pepper SR
SSR
Samir SSR
Shiro SSR
SSR
Tsubasa SSR
SSR
Zero SSR

Hướng dẫn liên quan về Tower of Fantasy

| Nhân vật sắp ra mắt

Claudia Cobalt-B

 

| Tất cả SSR Simulacrum

Coco Ritter Crow Huma King
Meryl Nemesis Samir Shiro
Tsubasa Zero Frigg

 

| Tất cả SR Simulacrum

Bai Ling Echo Ene Hilda
Pepper