Điều khoản dịch vụ | Wiki Game

Điều khoản dịch vụ – Wiki Game

I. Ứng dụng

1. Các Điều khoản Dịch vụ của Wiki Game này (“Điều khoản”) quy định các quyền và nghĩa vụ giữa GameIn, Inc. (còn được gọi là “Công ty”, “chúng tôi,” “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) và bạn trong mối quan hệ các điều kiện để cung cấp các dịch vụ của Wiki Game (“Dịch vụ”) và việc bạn sử dụng Dịch vụ. Các Điều khoản sẽ áp dụng cho tất cả các mối quan hệ giữa bạn và chúng tôi liên quan đến việc sử dụng dịch vụ.

2. Các quy tắc liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ được đăng trên dịch vụ của chúng tôi (“Thỏa thuận cá nhân”) cũng sẽ áp dụng cho việc bạn sử dụng Dịch vụ như một phần của Điều khoản. Trong trường hợp có xung đột giữa các Thỏa thuận riêng lẻ và các Điều khoản, thỏa thuận sau sẽ được ưu tiên áp dụng.

3. Công ty có quyền sửa đổi các Điều khoản ở mức độ hợp lý mà không cần thông báo trước cho người dùng. Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi đối với các Điều khoản, thì các Điều khoản sửa đổi sẽ có hiệu lực sau khi cung cấp thông báo về các sửa đổi. Sau khi các Điều khoản sửa đổi có hiệu lực, việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các Điều khoản sửa đổi.

II. Định nghĩa thuật ngữ

Đối với mục đích của Điều khoản Dịch vụ này, các điều khoản sau có nghĩa như được định nghĩa dưới đây:

(1) “Điều khoản dịch vụ – Wiki Game” có nghĩa là các Điều khoản và thỏa thuận sử dụng Dịch vụ được ký kết giữa Công ty và người dùng.

(2) “Công ty” có nghĩa là GameIn, Inc.

(3) “Trang web” có nghĩa là trang web “Wiki Game”.

(4) “Dịch vụ” có nghĩa là bất kỳ thông tin nào được cung cấp thông qua Trang web.

(5) “Dịch vụ Thành viên” có nghĩa là các dịch vụ chỉ dành cho Thành viên trong Dịch vụ.

(6) “Người đăng ký thành viên” có nghĩa là người muốn Dịch vụ thành viên được cung cấp.

(7) “Đăng ký Thành viên” có nghĩa là Người đăng ký Thành viên đồng ý với Điều khoản và đăng ký Dịch vụ Thành viên theo Điều khoản và quy trình do chúng tôi quy định.

(8) “(Các) Thành viên” có nghĩa là những người muốn sử dụng Dịch vụ, đồng ý với các Điều khoản, đã đăng ký là Thành viên và được chúng tôi chấp thuận.

(9) “(Các) Người dùng” có nghĩa là bất kỳ người nào sử dụng Dịch vụ do chúng tôi cung cấp, bao gồm cả các Thành viên.

(10) “Thông tin Đăng ký” có nghĩa là bất kỳ thông tin nào do Thành viên cung cấp cho chúng tôi để Đăng ký Thành viên và sử dụng Dịch vụ.

(11) “Thông tin Cá nhân” có nghĩa là bất kỳ thông tin nào có thể xác định một cá nhân cụ thể, chẳng hạn như địa chỉ e-mail, trong số các thông tin đăng ký.

(12) “Thông tin đăng nhập kết nối” có nghĩa là thông tin cần thiết để chúng tôi xác minh yêu cầu kết nối từ Thành viên bao gồm ID và mật khẩu trong các Thông tin đăng ký.

(13) “Dữ liệu đã đăng” có nghĩa là dữ liệu như câu hỏi, câu trả lời và nhận xét được đưa ra khi Người dùng đăng thông qua Dịch vụ.

III. Các dịch vụ

1. Dịch vụ nhằm mục đích cung cấp các cơ hội và nền tảng mà bạn có thể: trao đổi thông tin về các chiến lược trò chơi thông qua các câu hỏi và câu trả lời giữa các Thành viên; truy cập dữ liệu trò chơi được cung cấp trên Trang web; và thu thập và xem những thông tin đó giữa những Người dùng.

2. Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ nếu bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể thêm các dịch vụ mới vào Dịch vụ hoặc thay đổi nội dung dịch vụ khi cần thiết.

3. Nếu quốc gia cư trú của bạn là EEA (Khu vực Kinh tế Châu Âu) hoặc Hoa Kỳ, bạn phải từ 16 tuổi trở lên để sử dụng Dịch vụ.

IV. Đăng ký thành viên

1. Người đăng ký thành viên sẽ đồng ý với tất cả các Điều khoản và sẽ được đăng ký làm Thành viên theo các Điều khoản và thông qua quy trình được chỉ định của chúng tôi.

2. Nếu quốc gia cư trú của bạn là EEA (Khu vực Kinh tế Châu Âu) hoặc Hoa Kỳ, bạn phải từ 16 tuổi trở lên để đăng ký Đăng ký Thành viên.

3. Khi chúng tôi nhận được đơn đăng ký Thành viên của bạn theo Đoạn 1 của Điều này, chúng tôi sẽ quyết định có chấp thuận đăng ký của bạn hay không sau khi kiểm tra, thủ tục cần thiết, v.v. do Công ty quy định. Chúng tôi có thể từ chối đăng ký mà không cần thông báo cho Người đăng ký thành viên về lý do từ chối.

4. Khi chúng tôi chấp thuận đơn đăng ký Thành viên từ Người nộp đơn Đăng ký Thành viên, bạn sẽ tham gia Thỏa thuận Sử dụng Dịch vụ Thành viên, là hợp đồng được xác định theo Điều khoản, giữa Người đăng ký Thành viên và Công ty.

5. Sau khi chúng tôi chấp thuận Đăng ký Thành viên, Thành viên được coi là đồng ý rằng chúng tôi cung cấp Dịch vụ Thành viên cho Thành viên.

6. Thành viên không được chuyển nhượng, cho mượn và chuyển giao quyền nhận Dịch vụ Thành viên, hoặc cung cấp quyền làm tài sản thế chấp và cho bên thứ ba sử dụng.

7. Dịch vụ Thành viên bao gồm các dịch vụ yêu cầu thiết lập thông tin cụ thể cho các dịch vụ riêng lẻ. Khi Thành viên sử dụng các dịch vụ đó, Thành viên phải đăng ký chính xác các thông tin cần thiết theo nguyên tắc quy định của từng dịch vụ để sử dụng các dịch vụ đó. Thành viên có trách nhiệm cập nhật thông tin đã đăng ký nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với Thông tin đăng ký.

V. Sửa đổi thông tin đăng ký và quản lý thông tin đăng nhập

1. Thành viên có trách nhiệm duy trì tính bảo mật và an toàn của Thông tin đăng nhập kết nối bằng chi phí của Thành viên và không được để bên thứ ba sử dụng hoặc cho mượn, chuyển nhượng, mua, bán, cầm cố hoặc tiết lộ Thông tin đăng nhập kết nối.

2. Thành viên phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do rò rỉ thông tin do quản lý Thông tin đăng nhập kết nối không đúng cách, sử dụng sai mục đích, bị bên thứ ba sử dụng, truy cập trái phép và những điều tương tự, và chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về những thiệt hại đó. Trong trường hợp Công ty phát sinh bất kỳ thiệt hại nào do sử dụng sai Thông tin đăng nhập, Thành viên phải bồi thường thiệt hại cho Công ty.

3. Các thành viên phải thông báo ngay cho chúng tôi, bằng một phương thức được quy định trong Điều khoản hoặc bởi Công ty, khi thông tin thành viên của bạn bị thay đổi, hoặc nếu bạn biết hoặc nghi ngờ rằng thông tin xác thực của bạn đã bị bên thứ ba xâm phạm hoặc chiếm đoạt. Thành viên nên làm theo hướng dẫn của chúng tôi nếu có trong trường hợp như vậy.

4. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về những thiệt hại của bạn như không thể sử dụng Dịch vụ Thành viên do Thành viên không thông báo cho chúng tôi theo đoạn trên.

5. Nếu một Thành viên không thông báo cho chúng tôi theo khoản 3, chúng tôi có thể hủy bỏ tư cách thành viên của họ.

VI. Thông tin đăng ký và thông tin cá nhân

Đối với Thông tin Đăng ký và Thông tin Cá nhân, vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

VII. Trách nhiệm hữu hạn

1. CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO CỦA NGƯỜI DÙNG DO BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI NỘI DUNG DỊCH VỤ VÀ VIỆC SỬ DỤNG, TẠM NGỪNG HOẶC CHẤM DỨT DỊCH VỤ.

2. TRONG TRƯỜNG HỢP NGƯỜI DÙNG XẢY RA THIỆT HẠI CHO BÊN THỨ BA BẰNG CÁCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ, NGƯỜI DÙNG SẼ XÁC NHẬN THÔNG TIN VỀ MỨC CHI PHÍ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHÍNH MÌNH.

3. CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO PHÁT SINH LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM SỬ DỤNG DỊCH VỤ DO HẠN CHẾ, LỖI VÀ / HOẶC BẤT CỨ TRUYỀN THÔNG DO VIỆC TRUY CẬP TRUY CẬP VÀO DỊCH VỤ.

4. CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ CÁC THIỆT HẠI CỦA MÁY TÍNH, DÒNG, PHẦN MỀM VÀ CÁC THIỆT HẠI DO TẢI XUỐNG TỪ CÁC DỊCH VỤ VÀ CÁC TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA BAO GỒM CÁC NHÀ QUẢNG CÁO VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN QUAN VÀ DO NHIỄM VIRUS MÁY TÍNH VÀ TƯƠNG TỰ.

5. CHÚNG TÔI CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ NỘI DUNG VÀ THÔNG TIN TRÊN TRANG WEB TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG” HOẶC “HIỆN CÓ”. CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO SỰ HOÀN THIỆN, CHÍNH XÁC, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG, HỮU ÍCH, SN SÀNG, AN TOÀN, LƯU TRỮ CỦA THÔNG TIN CHÚNG TÔI CUNG CẤP, CÁC CHỈ SỐ MÀ NGƯỜI DÙNG ĐĂNG KÝ VÀ CHUYỂN (GIAO), CÁC NỘI DUNG VÀ PHẦN MỀM KHÁC ETC.

6. CHÚNG TÔI CÓ THỂ CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ TƯ VẤN NHƯ DUYỆT CHO NGƯỜI DÙNG, NHƯNG CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ HẬU QUẢ CỦA NÓ.

7. CHÚNG TÔI KHÔNG TRÁCH NHIỆM BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM NÀO ĐỐI VỚI VIỆC SỬA DỮ LIỆU HOẶC TƯƠNG TỰ TRONG DỊCH VỤ DO BẤT KỲ YẾU TỐ BÊN NGOÀI.

8. CHÚNG TÔI KHÔNG TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM GIAO DỊCH NÀO (TRAO ĐỔI MỤC TRÒ CHƠI VÀ G MEDALS VÀ TƯƠNG TỰ) GIỮA BÊN THỨ BA, BAO GỒM CÁC CÔNG TY VÀ THÀNH VIÊN LIÊN QUAN, CÁC GIAO DỊCH NÀY SẼ ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN THỨ BA.

9. CÔNG TY CHỈ CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI DO NGƯỜI DÙNG GÂY RA TRỰC TIẾP KHI ĐIỀU KHOẢN HOẶC CÁC THỎA THUẬN CÁ NHÂN HOẶC CÁC THỎA THUẬN TƯƠNG TỰ THEO HỢP ĐỒNG TIÊU DÙNG NHƯ ĐƯỢC ĐỊNH NGHĨA THEO ĐIỀU 2, KHOẢN 3 CỦA HÀNH VI HỢP ĐỒNG TIÊU DÙNG CỦA NHẬT BẢN VÀ BẤT HỢP PHÁP LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI ĐƯỢC ĐẶT RA TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ CÁC THỎA THUẬN CÁ NHÂN ĐƯỢC ÁP DỤNG, NGOÀI RA LÀ CÁC THIỆT HẠI CỦA NGƯỜI DÙNG PHÁT SINH TỪ HÀNH VI BẤT HỢP PHÁP HOẶC BẤT HỢP PHÁP CỦA CHÚNG TÔI, CUNG CẤP RẰNG CÔNG TY CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CÁC THIỆT HẠI CỦA NGƯỜI DÙNG BÊN NGOÀI BỞI SỰ ĐÀM PHÁN HOẶC Ý NGHĨA CỦA CHÚNG TÔI.

VIII. Các hoạt động bị cấm

1. Người dùng sẽ không thực hiện các hành vi sau đây khi sử dụng Dịch vụ. Nếu Thành viên thực hiện bất kỳ hành vi nào sau đây, chúng tôi có thể thực hiện các biện pháp như đình chỉ ngay lập tức việc sử dụng Dịch vụ của họ và xóa thông tin do Thành viên đăng bao gồm thông tin hồ sơ của họ.

Bạn bị cấm:

(1) thực hiện bất kỳ hành động nào vi phạm hoặc có thể vi phạm quyền sở hữu trí tuệ như bản quyền, nhãn hiệu, v.v. của Công ty, Người dùng khác hoặc bên thứ ba khác (sau đây gọi là “Người khác”).

(2) thực hiện bất kỳ hành động nào xâm phạm hoặc có thể xâm phạm đến tài sản, quyền riêng tư, quyền chân dung và các quyền khác của người khác.

(3) cung cấp Thông tin cá nhân của một cá nhân cụ thể

(4) thực hiện bất kỳ hành động phân biệt đối xử hoặc vu khống Người khác, hoặc làm hoen ố danh tiếng hoặc uy tín của Người khác.

(5) thực hiện bất kỳ hành động nào được coi là hướng Người dùng đến một trang web bên ngoài cụ thể liên tục hoặc không thích hợp.

(6) thực hiện bất kỳ hành động nào được coi là có ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ em và thanh thiếu niên.

(7) thay đổi hoặc xóa nội dung hoặc thông tin của Dịch vụ có thể truy cập hoặc nội dung hoặc thông tin của người khác.

(8) mạo danh chúng tôi hoặc những người khác (bao gồm cả hành vi đánh lừa tiêu đề e-mail bằng cách giả mạo).

(9) gửi một chương trình máy tính có hại hoặc tương tự hoặc đặt nó ở trạng thái mà Người khác có thể truy cập được.

(10) tiến hành chiến dịch trước bầu cử, vận động bầu cử (kể cả các hành vi tương tự) hoặc thực hiện các hành vi vi phạm Luật Bầu cử của các cơ quan công quyền.

(11) gửi e-mail quảng cáo không mong muốn, thông điệp công khai và thương mại cho người khác mà không được phép (bao gồm cả những e-mail có rủi ro như vậy), cản trở việc nhận e-mail của người khác, yêu cầu chuyển một chuỗi-mail hoặc chuyển một thư để đáp ứng yêu cầu.

(12) thực hiện bất kỳ hành động nào gây gánh nặng cho máy chủ của chúng tôi ngoài việc sử dụng Dịch vụ thông thường hoặc khuyến khích các hành động đó, việc sử dụng Dịch vụ của những người dùng khác và bất kỳ hành động nào cản trở và can thiệp vào hoạt động và cung cấp Dịch vụ hoặc người dùng của Dịch vụ của Người khác.

(13) phân phối thông tin, thiết bị, phần mềm và những thứ tương tự được sử dụng để hủy hoặc vô hiệu hóa chức năng kiểm soát truy cập của máy chủ của chúng tôi hoặc những thứ tương tự.

(14) sao chép, sửa đổi, tái bản, chỉnh sửa, thay đổi, thiết kế ngược, tháo rời, dịch ngược, dịch hoặc phân tích các chức năng được cung cấp bởi Dịch vụ.

(15) có được Thông tin đăng ký của Người khác mà không có sự đồng ý của Người khác hoặc thông qua các phương tiện gian lận (bao gồm cái gọi là lừa đảo và những cách tương tự)

(16) sử dụng toàn bộ hoặc một phần Dịch vụ cho mục đích thương mại, bất kể việc sử dụng (bao gồm cả các hành vi nhằm chuẩn bị cho các hành vi đó)

(17) trong các trường hợp bắt buộc phải có các thủ tục như đệ trình hoặc nhận ủy quyền từ cơ quan quản lý theo luật, sử dụng Dịch vụ mà không thực hiện các thủ tục đó và thực hiện bất kỳ hành vi nào khác vi phạm hoặc có thể vi phạm luật.

(18) thực hiện bất kỳ hành động nào cản trở hoạt động của Dịch vụ, bất kỳ hành động nào cản trở việc trao đổi hoặc chia sẻ thông tin do Người khác thực hiện và bất kỳ hành động nào gây tổn thất cho chúng tôi hoặc Người khác, chẳng hạn như thiệt hại về tín dụng hoặc vi phạm quyền sở hữu.

(19) thực hiện bất kỳ hành động nào cản trở hoạt động của chúng tôi như gọi điện thoại kéo dài, liên tục đưa ra các yêu cầu tương tự, buộc chúng tôi làm bất cứ điều gì mà chúng tôi không có nghĩa vụ hoặc không có lý do chính đáng để làm như vậy.

(20) ngoài mỗi mục ở trên, thực hiện bất kỳ hành động nào vi phạm luật hoặc Điều khoản hoặc bất kỳ hành động nào gây rối trật tự công cộng (bao gồm truyền hoặc hiển thị thông tin kích động bạo lực và hình ảnh tàn ác, tuyển dụng ai đó để tự sát chung và tương tự) .

(21) cung cấp một liên kết đến dữ liệu và những thứ tương tự trong đó hành động tương ứng với bất kỳ mục nào ở trên (bao gồm cả trường hợp hành động được thực hiện bởi Người khác) được thực hiện với mục đích thúc đẩy các hành động đó.

(22) thực hiện bất kỳ hành động nào khác của người dùng được Công ty xác định là không phù hợp.

IX. Bảo lưu quyền

1. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Dịch vụ được Công ty và người cấp phép của Công ty giữ lại. Việc cho phép sử dụng Dịch vụ dựa trên các Điều khoản không có nghĩa là cấp phép các quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc của người cấp phép liên quan đến Dịch vụ.

2. Người dùng đại diện và đảm bảo với Công ty, về dữ liệu đã đăng, rằng họ có quyền hợp pháp để đăng hoặc truyền dữ liệu đó và dữ liệu được đăng không vi phạm quyền của bên thứ ba.

3. Người dùng sẽ cấp cho Công ty giấy phép toàn cầu, không độc quyền, miễn phí, cấp phép lại và có thể chuyển nhượng để sử dụng, tái sản xuất, phân phối, tạo các sản phẩm phái sinh, hiển thị và thực thi dữ liệu do Người dùng đăng. Người dùng cũng sẽ cấp giấy phép không độc quyền cho Người dùng đã đăng ký khác để sử dụng, sao chép, phân phối, tạo các sản phẩm phái sinh, hiển thị và thực thi các dữ liệu đó do Người dùng đăng hoặc truyền.

4. Người dùng đồng ý không thực hiện các quyền nhân thân của một tác giả chống lại Công ty và những người được kế thừa hoặc cấp phép các quyền từ chúng tôi.

X. Ngừng, tạm ngừng và chấm dứt dịch vụ

1. Công ty có thể tạm dừng toàn bộ hoặc một phần Dịch vụ vì bất kỳ lý do gì, bao gồm:

(1) Do bảo trì và kiểm tra định kỳ hoặc khẩn cấp hệ thống máy tính của chúng tôi được sử dụng để cung cấp Dịch vụ.

(2) Trong trường hợp không thể vận hành Dịch vụ do trường hợp khẩn cấp như hỏa hoạn, mất điện, thiên tai, v.v.

(3) Trong trường hợp hoạt động của Dịch vụ trở nên bất khả thi do chiến tranh, nổi dậy, nổi dậy, bạo loạn, tranh chấp lao động, v.v.

(4) Trong trường hợp hệ thống máy tính được sử dụng để cung cấp Dịch vụ bị lỗi và việc cung cấp Dịch vụ là không thể thực hiện được do truy cập trái phép từ bên thứ ba, nhiễm vi rút máy tính hoặc những thứ tương tự.

(5) Trong trường hợp việc cung cấp Dịch vụ không thể tuân thủ luật hiện hành hoặc lệnh hoặc yêu cầu của tòa án hoặc cơ quan thực thi pháp luật.

(6) Khi chúng tôi tin tưởng một cách thiện chí rằng việc đình chỉ đó là cần thiết một cách hợp lý.

Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho Thành viên hoặc bên thứ ba liên quan đến việc tạm ngừng.

2. Khi ngừng hoạt động của các Dịch vụ theo đoạn trên, chúng tôi sẽ thông báo trước cho Thành viên và các bên thứ ba bằng e-mail hoặc các hình thức tương tự. Tuy nhiên, trong trường hợp khẩn cấp, chúng tôi có thể dừng các Dịch vụ mà không cần thông báo như vậy.

3. Bằng cách thông báo trước cho Thành viên và các bên thứ ba bằng e-mail hoặc những thứ tương tự trước, chúng tôi có thể tạm ngừng hoặc chấm dứt toàn bộ hoặc một phần của Dịch vụ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào có thể gây ra bởi việc tạm ngừng hoặc chấm dứt đối với Thành viên hoặc bên thứ ba.

4. Chúng tôi có thể thay đổi nội dung hoặc tên của các Dịch vụ mà không cần thông báo trước cho Thành viên và các bên thứ ba bằng e-mail hoặc các hình thức tương tự. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào có thể gây ra cho Thành viên và các bên thứ ba.

XI. Sửa đổi các điều khoản

1. Chúng tôi có quyền sửa đổi các Điều khoản bất kỳ lúc nào.

2. Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi đối với Điều khoản, chúng tôi sẽ thông báo cho Người dùng khi cần bằng e-mail hoặc trang web liên quan đến Dịch vụ.

3. Theo quy định của đoạn trên, nếu bạn không hủy bỏ tư cách thành viên của mình trong khoảng thời gian do chúng tôi quy định kể từ ngày thông báo sửa đổi Điều khoản (một tuần kể từ ngày thông báo nếu điều đó không được quy định), thì tư cách thành viên tiếp tục của bạn sẽ cấu thành sự chấp nhận các Điều khoản sửa đổi và các Điều khoản sửa đổi có hiệu lực giữa bạn và chúng tôi.

4. Các Thành viên sẽ không thể tuyên bố là không biết hoặc không chấp nhận nội dung của các Điều khoản sửa đổi sau khi Điều khoản đó có hiệu lực như đã nêu trong đoạn trên.