Xross Chronicle JP

Cách đây rất lâu, một sự mở rộng trong chiều không gian Xross Chronicle đã đưa những sinh vật ngoài hành tinh đến với thế giới. Loài người gọi những sinh vật ngoài hành tinh này là Yokai. Hệ thống hợp nhất cho phép con người và Yokai trở thành một.

Sử dụng sức mạnh của đồng bào Yokai hoặc con người để chiến đấu chống lại kẻ thù hùng mạnh. Đưa ra các chiến lược khác nhau với các kết hợp Fusion khác nhau.