Home » Tất Cả Nhân Vật Săn Bắn Honkai: Star Rail

Tất Cả Nhân Vật Săn Bắn Honkai: Star Rail

Săn bắn là vận mệnh có khả năng tấn công đơn thể phi phàm, là sức mạnh tấn công chủ yếu để chiến thắng Kẻ Địch Tinh Anh. Hãy kiểm tra danh sách tất cả Nhân Vật Săn Bắn trong Honkai: Star Rail mà bạn có thể sở hữu và chơi được. Tìm kiếm ngay cho mình nhân vật yêu thích nhất và bắt đầu chuyến hành trình của bạn nhé!

Tất cả nhân vật Săn Bắn

Nhân vật Độ hiếm Nguyên tố
Dan Heng 4★ Phong
Sushang 4★ Vật Lý
Seele 5★ Lượng Tử
Yanqing 5★ Băng

Hướng dẫn liên quan

| Nhân vật theo Nguyên Tố

Nguyên Tố
Hỏa Lôi Phong Băng
Vật Lý Lượng Tử Số Ảo

 

| Nhân vật theo Độ Hiếm

Độ Hiếm
★★★★ ★★★★★

 

| Nhân vật theo Vận mệnh

Phân loại theo Vận mệnh
Hủy diệt Săn bắn Tri thức Hòa Hợp
Hư vô Bảo hộ Trù phú

Viết bình luận